preskoči na sadržaj
Natječaji za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 05. prosinca 2018.godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

-    na određeno (do povratka  radnice na rad sa roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme, rad u PŠ Zbjeg – 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i članka 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO).

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).

      Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,a dodatne informacije o                      dokazima na poveznici       

                     https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu: OŠ“Antun Matija Reljkovi“ Bebrina 48 B, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 5.12.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/18-01/55

UR.BR :  2178/02-01/18-02

Bebrina, 05.11. 2018.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaju od 10. listopada 2018.g.        

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 10. listopada 2018.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 25.10.2018. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Učitelja razredne nastave sa Dunjom Malinar, magistrom primarnog obrazovanja, na neodređeno, puno radno vrijeme
 2. Na radno mjesto Učitelja engleskog jezika sa Gordanom Vukoje, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme
 3. Na radno mjesto Učitelja likovne kulture sa Tanjom Ramljak, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)
 4. Na radno mjesto Knjižničara, sa Valetinom Tekić, magistrom kulturologije- smjer knjižničarstvo, na određeno, puno radno vrijeme.

S poštovanjem,

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 29. listopada 2018.godine

raspisuje

 

N A T J E Č A J

za primanje u radni odnos pripravnika

 

 1. STRUČNOG SURADNIKA- PSIHOLOGA

-potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo

-    na određeno (12 mjeseci), puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina – 1 izvršitelj

Radno iskustvo: bez radnog iskustva- traži se pripravnik

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i članka 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu: OŠ“Antun Matija Reljkovi“ Bebrina 48 B, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 30.10.2018.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 10. listopada 2018.godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

 1. UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

-    na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Dubočac – 1 izvršitelj

2.  UČITELJ  ENGLESKOG  JEZIKA

-    na određeno  ( do povratka odsutne radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u

     matičnoj i po područnim školama – 1 izvršitelj  

      3.  UČITELJ  LIKOVNE KULTURE

      -   na određeno (do povratka odsutne  radnice na rad  ), nepuno radno

            vrijeme (20 sati tjedno) ,  rad u MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

      4.  KNJIŽNIČAR

       -   na određeno ( do povratka odsutne radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u

           matičnoj i po područnim školama- 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18.) i članka 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO).

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).

      Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

a dodatne informacije o dokazima na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:

www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr

(u navigaciji, poveznica- Natječaji)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti neposredno ili poštom na adresu:

OŠ“Antun Matija Reljkovi“ Bebrina 48 B, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 10.10.2018. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/18-01/21

UR.BR :  2178/02-01/18-02

Bebrina, 26.03. 2018.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 06. ožujka 2018 g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 06. ožujka 2018.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 21.03.2018. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Spremačice u PŠ Dubočac, sa Monikom Gardaš, prodavačicom, na određeno, nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/18-01/20

UR.BR :  2178/02-01/18-01

Bebrina, 26.03. 2018.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaju od 06. ožujka 2018.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 06. ožujka 2018.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 21.03.2018. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Učitelja likovne kulture sa Dijanom Tominović, magistrom edukacije povijesti, na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)                          

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 06. ožujka  2018.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

      1. UČITELJ  LIKOVNE KULTURE

      -   na određeno (do povratka odsutne  radnice na rad  ), nepuno radno

            vrijeme (20 sati tjedno) ,  rad u MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete  propisane člankom 105. i ne imati zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i članka 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su priložiti dokaze o istom.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).

      Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843,a dodatne informacije o dokazima na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 6.3.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 06. ožujka 2018.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

      1. SPREMAČICE

      -   na određeno (do povratka odsutne  radnice na rad  ), nepuno radno

            vrijeme (11 sati tjedno) ,  rad u PŠ Dubočac  - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti 

Posebni uvjet: završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o istom.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine „ broj 121/17.).

      Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima na poveznici                                                          

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 6.3.2018.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/18-01/01

UR.BR :  2178/02-01/18-01

Bebrina, 08.01. 2018.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 19. prosinca 2017.g.   

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 19. prosinca 2017.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 29.12.2017. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Učitelja razredne nastave sa Dunjom Malinar, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme.
 2. Na radno mjesto Učitelja engleskog jezika sa Sandom Majić, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme
 3. Na radno mjesto Učitelja matematike sa Martom Mlinarić, magistrom edukacije matematike i informatike, na određeno, puno radno vrijeme.

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 19.12.2017.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE
 • na određeno (do povratka odsutne radnice na rad, puno radno vrijeme, rad u PŠ Zbjeg- 1 izvršitelj
 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA
 • na određeno (do povratka odsutne radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u MŠ

Bebrina  te u PŠ Kaniža,  PŠ Stupnički Kuti i PŠ Banovci- 1 izvršitelj

      3. UČITELJ  MATEMATIKE

      -   na određeno (do povratka odsutne  radnice na rad  ), puno radno vrijeme  ,  rad u

            MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 19.12.2017.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/17-01/82

UR.BR :  2178/02-01/17-01

Bebrina, 30.11. 2017.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 07. studenog 2017.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 07. studenog 2017.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 27.11.2017. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Učitelja razredne nastave sa Marinom Brkić, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme

S poštovanjem

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 07.11.2017.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE
 • na određeno (do povratka  radnice na rad sa roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme, rad u PŠ-Kaniža         1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen: 7.11.2017.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/17-01/72

UR.BR :  2178/02-01/17-02

Bebrina, 23.10. 2017.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 25. rujna 2017.g.   

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 25. rujna 2017.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 16.10.2017. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Spremačice u PŠ Dubočac, sa Anom Grgić, cvjećaricom, na određeno, nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno)

S poštovanjem

                                                                Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/17-01/72

UR.BR :  2178/02-01/17-01

Bebrina, 23.10. 2017.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 25. rujna 2017.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 25. rujna 2017.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 16.10.2017. godine, zasnovan je radni odnos:

 1. Na radno mjesto Učitelja razredne nastave sa Željkom Marić, diplomiranom učiteljicom, na neodređeno, puno radno vrijeme
 2. Na radno mjesto Učitelja engleskog jezika sa Dunjom Malinar, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme
 3. Na radno mjesto Učitelja likovne kulture sa Dijanom Tominović, magistrom edukacije povijesti, na određeno, nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno)
 4. Na radno mjesto Učitelja glazbene kulture, sa Sarom Hosni, magistrom glazbene pedagogije, na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno)

S poštovanjem, 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana  20. listopada 2017. godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1.UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

-   na određeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Banovci

- 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen: 20.10.2017.

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 25.09.2017.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE
 • na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Zbjeg- 1 izvršitelj
 1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA
 • na određeno (do povratka odsutne radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u MŠ

Bebrina  te u PŠ Kaniža,  PŠ Stupnički Kuti i PŠ Banovci- 1 izvršitelj

            3. UČITELJ  LIKOVNE KULTURE

     -   na određeno (do povratka odsutne  radnice na rad  ), nepuno radno

             vrijeme (20 sati tjedno) ,  rad u MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

         4. UČITELJ GLAZBENE KULTURE

-na određeno ( do povratka zaposlenika na rad sa neplaćenog dopusta a najduže

do 30. rujna 2018.g.), nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina-

1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 25.9.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 25 .09.2017.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 1. SPREMAČICE
 • na određeno (do povratka odsutne radnice na rad), nepuno radno vrijeme ( 11 sati tjedno), rad u PŠ Dubočac

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.)

Posebni uvjet: završena osnovna škola

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 25.9.2017.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/17-01/22

UR.BR :  2178/02-01/17-04

Bebrina, 25.04. 2017.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 10. travnja 2017.g.    

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 10. travnja 2017.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 24.04.2017. godine, zasnovan je radni odnos:

 1.  Na radno mjesto Učitelja likovne kulture sa Majom Jozanović, magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana  10.04.2017.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

      1. UČITELJ  LIKOVNE KULTURE

      -   na određeno (do povratka odsutne  radnice na rad  ), nepuno radno

            vrijeme (20 sati tjedno) ,  rad u MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen: 10.4.2017.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO POSAVSKA

OŠ "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ"

BEBRINA

KLASA: 112-07/17-01/15

UR.BROJ: 2178/02-01/17-03

Bebrina, 13.03.2017.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 27. veljače 2017.g.

Obavještavamo sve kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 27. veljače 2017.g. Na prijedlog ravnateljice, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, od 09.03.2017. godine zasnovan je radni odnos:

1. Na radno mjesto učitelja razredne nastave s Katarinom Sudarević, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme

S poštovanjem,

Marija Rosandić, ravnateljica

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana  27.02.2017.g.

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

      1. UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

      -   na određeno (do povratka na rad radnice sa porodnog dopusta  ), puno radno vrijeme,

            rad u PŠ Kaniža  - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14. i 7/17.) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 27.2.2017.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/16-01/79

UR.BR :  2178/02-01/16-02

Bebrina, 05.12. 2016.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 11. studenog 2016.g.  

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 29. rujna 2016.godine. Na prijedlog ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 28.11.2016. godine, zasnovan je radni odnos:

 Na radno mjesto Učitelja razredne nastave sa Dunjom Malinar, magistrom primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme.

Na radno mjesto Učitelja glazbene kulture sa Sarom Hosni, magistrom glazbene pedagogije, na određeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno).

S poštovanjem,

ravnateljica

                                                                                          Marija Rosandić

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina,  

objavljuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

      1. UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

      -   na određeno (do povratka radnice sa bolovanja na rad ), puno radno vrijeme, rad

            u PŠ Stupnički Kuti  - 1 izvršitelj

      2. UČITELJ GLAZBENE KULTURE

       -   na određeno (do povratka radnika sa neplaćenog dopusta a najduže do 30. rujna

           2017.g. ),  nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno),  rad u MŠ Bebrina- 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 11.11.2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/16-01/63

UR.BR :  2178/02-01/16-01

Bebrina, 25.10. 2016.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 29. rujna 2016.g.       

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 29. rujna 2016.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 19.10.2016. godine:

 Na radno mjesto učitelja matematike izabrana je Vedrana Babić, magistra edukacija matematike i informatike, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Na radno mjesto učitelja razredne nastave izabrana je Željka Lovrić, diplomirana učiteljica, na određeno, puno radno vrijeme.

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 29. rujna 2016. godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

      1. UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

      -   na određeno (do povratka radnice Ane Lačić na rad ), puno radno vrijeme, rad

            u PŠ Šumeće  - 1 izvršitelj

      2. UČITELJ MATEMATIKE

       -   na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina- 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» Bebrina bb, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 29.9.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana   31. kolovoza 2016. godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

1.UČITELJ  RAZREDNE NASTAVE

-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

      -   na određeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina

       - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen. 31.8.2016. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/16-01/17

UR.BR :  2178/02-01/16-02

Bebrina, 14.03. 2016.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 22. veljače 2016.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 22. veljače 2016.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 07.03.2016. godine, na radno mjesto učitelja matematike primljena je Ana Suda, sveučilišna prvostupnica matematike, na određeno, puno radno vrijeme.

   

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14), Osnovna škola „Antun Matija Reljković“ Bebrina, dana 22. Veljače 2016. godine

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

      1. UČITELJ  MATEMATIKE

      -   na određeno (do povratka radnice Elizabete Prpić na rad ), puno radno vrijeme, rad

            u MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama, domovnicu, rodni list, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 22.2.2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/16-01/11

UR.BR :  2178/02-01/16-01

Bebrina, 01.02. 2016.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 04. siječnja 2016.g.  

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 04. siječnja 2016.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 21.01.2016. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                  Na radno mjesto knjižničara primljena je Ines Tonković, magistra kulturologije smjer knjižničarstvo, na neodređeno, puno radno vrijeme

                   Na radno mjesto učitelja likovne kulture primljena je Dijana Lalić, magistara edukacije povijesti, na određeno, nepuno radno vrijeme.

 

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

     1.  KNJIŽNIČAR

      -   na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina i po potrebi u područnim

            školama  - 1 izvršitelj

      2. UČITELJ LIKOVNE KULTURE

      -   na određeno (do povratka radnice na rad ), nepuno radno vrijeme ( 20 sati  tjedno), rad

            u MŠ Bebrina  - 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o stručnoj spremi, životopis, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen: 04.01.2016.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/15-01/67

UR.BR :  2178/02-01/15-01

Bebrina, 13.11. 2015.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 19. listopada 2015.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 19. listopada 2015.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 02.11.2015. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                  Na radno mjesto učitelja razredne nastave primljena je Ivana Opačak, magistra primarnog obrazovanja, na neodređeno, puno radno vrijeme, te  Željka Lovrić- diplomirana učiteljica, na određeno, puno radno vrijeme.

                   Na radno mjesto učitelja engleskog jezika primljen je Ana Pavelić, magistara edukacije engleskog jezika i književnosti, na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

                   Na radno mjesto učitelja ukrajinskog jezika primljena je Oksana Martinjuk profesor ukrajinskog jezika, na neodređeno, puno radno vrijeme.

                   Na radno mjesto učitelja matematike primljena je Marija Rendić, magistra edukacije matematike, na određeno, puno radno vrijeme

                   Na radno mjesto učitelja prirode, biologije i kemije primljena je Mihajla Šunić , diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, na određeno, puno radno vrijeme.

 

S poštovanjem,

ravnateljica

Marija Rosandić

 

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

     1. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

      -   na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža

           - 1 izvršitelj

      2. UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

      -   na određeno (do povratka radnice na rad ), puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža

            - 1 izvršitelj

      3. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

      -  na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), rad u područ. školama

           - 1 izvršitelj

4.  UČITELJ UKRAJINSKOG JEZIKA

-     na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža i PŠ  Šumeće

      – 1 izvršitelj

      5. UČITELJ MATEMATIKE

na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme,  rad u matičnoj školi 

-  1 izvršitelj

6.  UČITELJ PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

-    na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi

     - 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o stručnoj spremi, životopis, domovnicu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci, te dokaz o prethodnom radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda HZMIO)

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen - 19.10.2015.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/15-01/09

UR.BR :  2178/02-01/15-02

Bebrina, 08.04. 2015.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 05. ožujka 2015.g  

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 01. listopada 2014.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 27.10.2014. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:  

 Na radno mjesto učitelja engleskog jezika primljen je Antun Javor, magistar primarnog obrazovanja, na određeno, nepuno radno vrijeme.

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

 • na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 10 sati nastave tjedno) rad po područnim školama  -  1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici jer istu ne vraćamo.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole (05.03 – 13.03.2015.)

      Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen: 5.3.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/15-01/02

UR.BR :  2178/02-01/15-01

Bebrina, 02.02. 2015.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 12. siječnja 2015 .g.   

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 12. 01. 2015.godine. Odlukom ravnateljice, uz  prethodnu suglasnost Školskog odbora od 29.01.2015. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                   Na radno mjesto učitelja razredne nastave primljena je Željka Lovrić, diplomirana učiteljica, na određeno, puno radno vrijeme

 

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

 • na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme,  rad u PŠ Stupnički Kuti  -  1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 12.1.2015.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/14-01/69

UR.BR :  2178/02-01/14-03

Bebrina, 06.11. 2014.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 01. listopada 2014.g.

             

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 01. listopada 2014.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 27.10.2014. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

Na radno mjesto učitelja likovne kulture primljena je Lucija Jakovina, magistra edukacije likovne kulture, na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Na radno mjesto učitelja engleskog jezika primljen je Antun Javor, magistar primarnog obrazovanja, na određeno, nepuno radno vrijeme.

Na radno mjesto učitelja razredne nastave primljena je Ivana Knežević, magistra primarnog obrazovanja, na određeno, puno radno vrijeme

Na radno mjesto učitelja ukrajinskog jezika primljena je Oksana Martinjuk profesor ukrajinskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme.

Na radno mjesto učitelja prirode, biologije i kemije primljena je Marijana Štefanac , profesor biologije i kemije, na određeno, puno radno vrijeme.

                                               

S poštovanjem,

 Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

Temeljem  čl.127. i čl. 165. stavak 1.  Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13 ), članka 86. Statuta  Osnovne škole „Antun Matija Reljković“ Bebrina i Odluke Školskog odbora od 25.09.2014., Školski odbor Osnovne škole „Antun Matija Reljković“ Bebrina  raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Uvjeti:

Za  ravnatelja/icu   može biti  izabrana  osoba koja

-   ima visoku ili višu stručnu spremu potrebnu za učitelja ili  stručnog suradnika osnovne škole

-   ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj ili srednjoj školi.

Uz  prijavu na natječaj kandidati trebaju  priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

- životopis

- domovnicu

- javnu ispravu kojom se dokazuje stupanj i vrsta stručne spreme

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba oslobođena obveze polaganja

- dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima – potvrda poslodavca i

   elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

-   dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u

   smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od

   6 mjeseci)

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Rok za podnošenje prijave je osam  (8) dana od objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ“, Bebrina bb, 35254 Bebrina              

u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku  četrdeset pet (45) dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 112-02/14-03/58

UR.BROJ: 2178/02-01/14-01

Bebrina, 01.10.2014.godine

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

     1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

      -   na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi

             - 1 izvršitelj

      2. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

      -  na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), rad u područ. školama

           - 1 izvršitelj

3. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

-         na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme,  rad u matičnoj školi  -  1 izvršitelj

4.  UČITELJA UKRAJINSKOG JEZIKA

-     na određeno (do 31. kolovoza 2015.g.), puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža i PŠ  

       Šumeće – 1 izvršitelj

5.   UČITELJA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

-     na određeno ( do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi

      - 1 izvršitelj

       

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12 i 94/13) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

 

Natječaj objavljen 1.10.2014.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ", BEBRINA

raspisuje 

      NATJEČAJ ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

      BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

1. MAGISTAR/MAGISTRICA PRIMARNOG OBRAZOVANJA

 puno radno vrijeme, rad bez zasnivanja radnog odnosa, rad u PŠ Kaniža, 1. izvršitelj

Za navedeno radno mjesto potrebna je visoka stručna sprema prema članku 105. Zakona o odgoja u obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz prijavu priložiti životopis, preslik diplome, domovnicu, rodni list, te potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 6 mjeseci.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u roku 8 dana od objave natječaja na adresu:

OŠ "Antun Matija Reljković" Bebrina

35254 Bebrina

Bebrina bb

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Dokumentaciju slati u presliku jer istu ne vraćamo. 

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole - www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica NATJAČAJI).

Nepravodobne, nepotpune i neodgovarajuće prijave neće se razmatrati.

Ravnateljica

Marija Rosandić

natječaj objavljen 03.09.2014. 

          

                REPUBLIKA HRVATSKA

 

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/14-01/22

UR.BR :  2178/02-01/14-02

Bebrina, 01.04. 2014.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 28. veljače 2014.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 28. veljače 2014.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 25.03.2014. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                  Na radno mjesto učitelja matematike primljena je Josipa Kiš, magistra edukacije matematike i informatike, na neodređeno, puno radno vrijeme.

                  Na radno mjesto knjižničara primjena je Ines Knežević, profesor hrvatskog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti, na određeno, puno radno vrijeme.

                                           

S poštovanjem,

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

1. UČITELJA MATEMATIKE

      -   na neodređeno, puno radno vrijeme , rad u matičnoj školi-

             1 izvršitelj

2.  KNJIŽNIČAR

 -    na određeno (do povratka radnice na rad sa rodiljnog/roditeljskog dopusta), puno

       radno vrijeme, rad u matičnoj i po područnim školama- 1 izvršitelj

      

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12 i 94/13) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

natječaj objavljen - 28.2.2014.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/14-01/08

UR.BR :  2178/02-01/14-01

Bebrina, 31.01. 2014.         

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 09. siječnja 2014.g.         

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 09. siječnja 2014.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 28.01.2014. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                   Na radno mjesto učitelja likovne kulture primljena je Ivana Knežević, magistra primarnog obrazovanja, na određeno, nepuno radno vrijeme( 20 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

     1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

      -   na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi-

             1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12 i 94/13) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen - 9. siječnja, 2014.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/13-05/70

UR.BR :  2178/02-01/13-05

Bebrina, 11.11. 2013.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 09. listopada 2013.g.

                 Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 09. listopada 2013.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 30.10.2013. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                  Na radno mjesto učitelja matematike primljena je Ana Suda, sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) matematike , na određeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina.

                    Na radno mjesto knjižničara primjena je Valentina Tekić, profesor filozofije i religijske kulture, na određeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina i po potrebi u PŠ.

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/13-05/70

UR.BR :  2178/02-01/13-05

Bebrina, 11.11. 2013.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na javni poziv od 09. listopada 2013.g.

                za radno mjesto pomagača u nastavi

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima javnog poziva koji je objavljen dana 09. listopada 2013.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 07.11.2013. podnijet je zahtjev Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za financiranje zapošljavanja  Ivane Kunecki- stručne prvostupnice ekonomije, na određeno, puno radno vrijeme za rad u PŠ Šumeće na radnom mjestu pomagača u nastavi.

 

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

OŠ „ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ“ BEBRINA

raspisuje


JAVNI POZIV za radno mjesto1. POMAGAČ U NASTAVI za učenika s poteškoćama
    -  na određeno ( najduže do kraja lipnja 2014.g.), puno radno vrijeme, rad u PŠ Šumeće  -1 izvršitelj

   Uvjeti:
- Stručna sprema: VŠS ili prvostupanjska, SSS – gimnazijskog smjera

- Nezaposlene osobe do 29 godina starosti

- Prijava u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana


Uz prijavu kandidati moraju priložiti:

1. Životopis
2. Domovnicu
3. Rodni list
4. Diplomu ili svjedodžbu
5. Potvrdu o nekažnjavanju

6. Potvrdu HZZ da se vode u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana

 

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici (istu ne vraćamo).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole : www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr ( u navigaciji, poveznica-Natječaji)
Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Antun Matija Reljković“  35254 Bebrina

 
Osobe će se zaposliti po programu JAVNOG RADA „MLADI ZA MLADE“ – POMAGAČI U NASTAVI.

Ciljanu skupinu čine sve nezaposlene mlade osobe do 29 godina gimnazijskog obrazovanja i sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž. Potrebno je da su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i da su potpisale Profesionalni plan zapošljavanja.


Poziv objavljen 9. listopada, 2013.

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

     1. UČITELJA MATEMATIKE

      -   na neodređeno, puno radno vrijeme , rad u matičnoj školi-

             1 izvršitelj

2.  KNJIŽNIČAR

 -    na određeno (do povratka radnice na rad sa rodiljnog/roditeljskog dopusta), puno

       radno vrijeme, rad u matičnoj i po područnim školama- 1 izvršitelj

      

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12,  86/12, 126/12 i 94/13) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici ( istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole:www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr (u navigaciji, poveznica- Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 9. listopada, 2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/13-05/57

UR.BR :  2178/02-01/13-04

Bebrina, 06.09. 2013.

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 19. kolovoza 2013.g

Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 19. kolovoza 2013.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 29.08.2013. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

  Na radno mjesto učitelja engleskog jezika primljena je Marija Lovrić, magistra edukacije engleskog jezika i književnosti, na određeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina

                   Na radno mjesto učitelja prirode i biologije primljen je Marin Pešić, sveučilišni prvostupnik biologije, na određeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

                   Na radno mjesto učitelja fizike primljen je Tomislav Bartolović, diplomirani inženjer fizike, sa položenim pedagoškim kompetencijama , na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

                   Na radno mjesto učitelja likovne kulture primljena je Ivana Knežević, magistra primarnog obrazovanja, na određeno, nepuno radno vrijeme( 20 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

                    Na radno mjesto  učitelja ukrajinskog jezika primljena je Oksana Martinjuk, profesor ukrajinskog jezika, na određeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža i PŠ Šumeće.

  Na radno mjesto knjižničara primjena je Valentina Tekić, profesor filozofije i religijske kulture, na određeno, nepuno (20 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina i po potrebi u PŠ

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

2. UČITELJA FIZIKE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

3. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice na rad s rodiljnog/roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

4. UČITELJA PRIRODE I BIOLOGIJE

- na određeno (do povratka radnice na rad s roditeljskog dopusta), nepuno radno vrijeme (15 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

5. UČITELJA UKRAJINSKOG JEZIKA

- na određeno (do 31. kolovoza 2014.godine), puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža i PŠ Šumeće, 1 izvršitelj

6. KNJIŽNIČAR

- na određeno (do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u matičnoj školi i područnim školama, 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema Članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici (istu ne vrećamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici škole

www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr

(u navigaciji poveznica Natječaji)

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković", 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 19. kolovoza 2013.godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/13-05/32

UR.BR :  2178/02-01/13-02

Bebrina, 09.05. 2013.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 05. travnja 2013.g.

             

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 05. travnja 2013.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 22.04.2013. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

 

                  Na radno mjesto učitelja razredne nastave primljena je:

 • Nikolina Baričević, diplomirana učiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža

                   Na radno mjesto učitelja fizike primljen je:

 • Tomislav Bartolović, diplomirani inženjer fizike, na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

              

S poštovanjem,

Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/13-05/26

UR.BR :  2178/02-01/13-02

Bebrina, 08.04. 2013.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 07. ožujka 2013.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 07. ožujka 2013.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 26.03.2013. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima:

                  Na radno mjesto učitelja engleskog jezika primljene su:

 • Nikolina Baričević, diplomirana učiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, rad u MŠ Bebrina
 • Mihaela Mataić- diplomirana učiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi u Bebrini, te u područnim školama.

                   Na radno mjesto učitelja prirode i biologije primljen je Marin Pešić, sveučilišni prvostupnik biologije, na određeno, nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

                   Na radno mjesto učitelja kemije primljena je Adela Lukavski, diplomirani kemijski inženjer, na određeno , nepuno radno vrijeme  ( 16 sati tjedno), rad u MŠ Bebrina.

                                             

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

     1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

      -   na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u Pš

            KANIŽA - 1 izvršitelj

      2. UČITELJA FIZIKE

      -   na neodređeno , nepuno radno vrijeme ( 8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi

            - 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici (istu ne vraćamo).

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stanici škole: www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr  (u navigaciji, poveznica-Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen: 5.4.2013.

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

     1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

      -   na određeno (do povratka radnice sa bolovanja), puno radno vrijeme, rad u matičnoj

             školi- 1 izvršitelj

      2. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

      -   na određeno (do povratka radnice sa roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme, rad u

            matičnoj školi i u područnim školama- 1 izvršitelj

3. UČITELJA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

-    na određeno (do povratka radnice sa rodiljnog dopusta), puno radno vrijeme, rad u

      matičnoj školi – 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u preslici jer istu ne vraćamo.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stanici škole: www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr  (u navigaciji, poveznica-Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 7. ožujka 2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA

OŠ “ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ”

           B E B R I N A

KLASA: 112-07/13-05/5

UR.BR :  2178/02-01/13-01

Bebrina, 21.01. 2013.

 

Predmet: Obavijest kandidatima prijavljenima na natječaj od 19. prosinca 2012.g.

                Obavještavamo  kandidate o rezultatima natječaja koji je objavljen dana 19. prosinca 2012.godine. Odlukom ravnateljice, uz  predhodnu suglasnost Školskog odbora od 08.01.2013. sklopljen je ugovor o radu sa slijedećim kandidatima.

                  Na radno mjesto učitelja likovne kulture primljen je Krunoslav Rešetar, sveučilišni prvostupnik edukacije likovne kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno).

                   Na radno mjesto učitelja fizike primljen je Tomislav Bartolović, diplomirani inženjer fizike, na određeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno).

                   Na radno mjesto knjižničara primljena je Martina Ćosić, diplomirana učiteljica, na određeno , nepuno radno vrijeme  ( 20 sati tjedno).

                    Za radno mjesto učitelja prirode, biologije i kemije ravnateljica nije dobila  prethodnu suglasnost za predložene kandidate, te će se natječaj ponoviti u roku od 60 dana.                

S poštovanjem,

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                             Marija Rosandić

 

OSNOVNA ŠKOLA «ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ» BEBRINA

raspisuje

N A T J E Č A J

za radna mjesta

 

     1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

      -   na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi-

             1 izvršitelj

      2. UČITELJA FIZIKE

      -   na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi-

             1 izvršitelj

3. UČITELJA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

-    na određeno (do povratka radnice sa bolovanja), puno radno vrijeme, rad u matičnoj

      školi – 1 izvršitelj

4.  KNJIŽNIČAR

 -    na određeno (do povratka radnice sa bolovanja), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

      rad u matičnoj i po područnim školama- 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI:  Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stanici škole: www.os-amreljkovic-bebrina.skole.hr  (u navigaciji, poveznica-Natječaji)

ADRESA: OŠ «Antun Matija Reljković» 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 19.12.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

- na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u PŠ Stupnički Kuti, 1. izvršitelj

2. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

- na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

3. UČITELJA  ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

4. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice na rad), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi i područnim školama, 1 izvršitelj

5. SPREMAČICE

- na određeno (do povratka radnice na rad), nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno), rad u PŠ Banovci, 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviiti osobe oba spola.

Sa izabranim kandidatima postoji mogućnost ugovaranja probnog rada.

UVJETI: Od 1. do 4. Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uvjet točka 5. - završena osnovna škola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagočkim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković", 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 5.10.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno + 2 sata za estetsko uređenje), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

2. UČITELJA FIZIKE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

3. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice s roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

4. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice s rodiljnog dopusta), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi i u područnim školama, 1 izvršitelj

5. UČITELJA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

- na određeno (do povratka radnice sa bolovanja), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

6. UČITELJA UKRAJINSKOG JEZIKA

- na određeno (do 31. kolovoza 2013.g.), puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža i PŠ Šumeće, 1 izvršitelj

7. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE

- na određeno (do povratka radnice s bolovanja), puno radno vrijeme, rad u PŠ Zbjeg, 1 izvršitelj

8. KNJIŽNIČAR

- na određeno (do povratka radnice s bolovanja), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u matičnoj i u područnim školama, 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško - psihiloškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković" Bebrina, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 21.8.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

1. ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR

- na određeno (do povratka radnika s bolovanja a najduže do 30.lipnja 2012.), nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u matičnoj školi - 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju. Prijave se primaju 8 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković", 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 8.5.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi - 1 izvršitelj

2. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice sa rodiljnog/porodiljnog dopusta), puno radno vrijeme, rad  u matičnoj školi - 1 izvršitelj

3. UČITELJA PRIRODE, BIOLOGIJE I KEMIJE

- na određeno (do povratka radnice sa bolovanja), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi - 1 izvršitelj

4. SPREMAČICE

- na određeno (do povratka radnice sa bolovanja), nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno) - rad u PŠ Dubočac - 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI (od 1. do 3.): Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) i članku 2. Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uvjet točka 4. - Završena osnovna škola.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković", 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 13.4.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA „ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ“ BEBRINA
raspisuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA  –  na neodređeno, puno radno vrijeme,
- 1 izvršitelj, uz probni rad 2 mjeseca

Uvjeti:
Prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10 90/11 i 16/12), članku 21. Pravilnika o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima (NN 70/10 i 50/11) i članku 2. Pravilnika o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (NN70/10)
- poseban uvjet: vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: dokaz o vrsti i visini stručne spreme, preslika radne knjižice, preslika vozačke dozvole, uvjerenje o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja, uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postuoka  ne starije od 6 mjeseci, domovnicu i životopis.

Izabrani kandidat biti će upućen na prethodno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada.

Izabrani kandidat će pored poslova ložača obavljati i poslove domara.

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Adresa: OŠ „Antun Matija Reljković“ 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 26.3.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. UČITELJA MATEMATIKE

- na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

2. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj i područnim školama, 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11 i 16/12) i Pravilnika o stečenoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković" Bebrina, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 29.2.2012.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. UČITELJA LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

2. UČITELJA FIZIKE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11) i Pravilniku o stečenoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o peedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od  dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković" Bebrina, 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 20.12.2011.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na neodređeno, puno radno virjeme, rad u matičnoj i područnim školama - 1 izvršitelj

2. UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA

- na određeno (do povratka radnice s bolovanja), puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

3. UČITELJA POVIJESTI

- na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11) i Pravilniku o stečenoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: OŠ "Antun Matija Reljković", 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 11.10.2011.

 

OSNOVNA ŠKOLA "ANTUN MATIJA RELJKOVIĆ" BEBRINA

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta

1. STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), rad u matičnoj i područnim školama, 1 izvršitelj

2. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

- na neodređeno, puno radno vrijeme, rad u matičnoj i područnim školama, 1 izvršitelj

3. UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (14 sati nastave tjedno), rad u područnim školama, 1 izvršitelj

4. UČITELJ LIKOVNE KULTURE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

5. UČITELJ FIZIKE

- na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), rad u matičnoj školi, 1 izvršitelj

6. UČITELJ UKRAJINSKOG JEZIKA

-  na određeno do 31.8.2012.g., puno radno vrijeme, rad u PŠ Kaniža i PŠ Šumeće, 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09, 92/10, 105/10 i 90/11) i Pravilniku o stečenoj spremi i pedagoško - psihiloškom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01).

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju priložiti dokaz o potrebnoj stručnoj spremi, dokaz o pedagoškim kompetencijama, životopis, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju.

Prijave se primaju 8 dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ADRESA: "OŠ "Antun Matija Reljković", 35254 Bebrina

Natječaj objavljen 25.8.2011.

TražilicaGospođa Jesen u 8. a


EKO-EKO VOLONTERKO

Školski LOGO


Kurikulum 2017./2018.


Vremenik

Microbit

E - upisi u srednju školu

Arhiva

Ovdje se nalaze sve vijesti s naše naslovnice od 2011. do 2016.

Pogledaj!


Prijava e - nasilja

MUP RH pokrenuo

je aplikaciju za prijavu

elektroničkog nasilja.

Stoga, ako Vam se tako

nešto i dogodi,

nemojte šutjeti nego

NASILJE PRIJAVITE!

https://redbutton.mup.hr/


Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Dokumenti

Klikom na poveznicu otići ćete na Godišnji plan i program rada škole

http://os-amreljkovic-bebrina.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=195&dm_det=1

Napomena: Godišnji plan i program rada škole za šk.god. 2016.-2017. – verzija usklađena sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Originalna verzija dostupna je u Školi.

Klikom na poveznicu otići ćete na Školski kurikulum

http://os-amreljkovic-bebrina.skole.hr/dokumenti?dm_document_id=196&dm_det=1

 

 

 


Školski dokumenti

Korisni linkovi
preskoči na navigaciju